• / 16
  • 下载费用:10 金币  

人教版三年级上册词语表.doc

关 键 词:
人教版三年级上册词语表.doc
资源描述:
第一单元词语píng bà yóu xì zhāo yǐn huān chàng( ) ( ) ( ) ( )piāo yáng hú dié hào qí fèng wěi zhú( ) ( ) ( ) ( )yáo huàng tóng zhōng cū zhuàng jiǎ zhuāng( ) ( ) ( ) ( )yìběn zhèng jīng yǐn rén zhù mù( ) ( )huā bàn diào yú guān chá shǐ jìn( ) ( ) ( ) ( )jué xīn jū rán biàn zi yǒng qì( ) ( ) ( ) ( )zhōng yú pá shān yáng qǐ jìnglǐ( ) ( ) ( ) ( )zhāo hū chuān dài dǎ bàn kǒngquèwǔ ( ) ( ) ( ) ( )jié bái rè nào wán shuǎ hé lǒng ( ) ( ) ( ) ( )zhè xiē shèng kāi yǒu qù shǒu zhǎng ( ) ( ) ( ) ( )sì hū zán mèn bái fà cāngcāng( )( ) ( )fēng dǐng fèn lì lì liàng róng máo( ) ( ) ( ) ( )gǔ lǎo hū rán( ) ( )2、按课文内容填空。1、这时候,窗外十分安静, ( ),( ),( ),好像( 。)2、 古老的铜钟,( )。凤尾竹的影子,( )……3、花朵张开时,( ),( );花朵合拢时,( ),( )。4、我站在天都峰脚下抬头望:啊,( ),( )!我( )?再看看( ),( ),似乎是( ),真叫人( )!我( )向峰顶爬去,一会儿( ),一会儿( ),像( )……5、( ),怕得鱼惊不应人。6、早晨,从( ) ,从( ) ,从( ) ,走来了许多小学生。同学们向( )打招呼,向( )问好,向( )敬礼。我国有( )个民族,其中有( )个少数民族,有( )族、 ( )族、 ( )族、 ( )族和( )族,我是( )族人。7、 ( )月,槐树打了( ) ,那花苞( )般大小,散发着( )的( ) ,不仔细闻是闻不到的。 ( )藏在槐树丛中,轻轻地( ) 。它们一点儿也不( ) ,却是槐乡孩子的( ) 。三、比较组词:评( ) 粗( )招( ) 湖( ) 要( )仰( )坪( ) 组( )召( ) 蝴( ) 耍( )迎( )钓( ) 袋( )些( ) 带( ) 包( )辫( )钩( ) 装( )此( ) 戴( ) 苞( )瓣( )峰( ) 锋( )拢( ) 陡( ) 连( )似( )蜂( ) 逢( )龙( ) 徒( ) 链( )以( )同( ) 招( ) 评( ) 湖( )铜 ( ) 召( ) 坪( ) 蝴( )绒( ) 拢( ) 钓( ) 槐( )线( ) 笼( ) 钩( ) 鬼( )苞( ) 缕( ) 载( ) 蓝( )饱( ) 搂( ) 栽( ) 篮( )珠( ) 桥( ) 亭( ) 禁( )朱( ) 乔( ) 停( ) 襟( )亿( ) 某( ) 章( ) 诗( )乙( ) 谋( ) 障( ) 寺( )第二单元词语jiāo wài sàn bù xiōnɡ pú yǎnɡ wànɡ( ) ( ) ( ) ( )huān kuài miàn bāo zhā huò zhě yán hán ( ) ( ) ( ) ( )zì yán zì yǔ kě xī kěn dìnɡ ɡuǒ rán ( ) ( ) ( ) ( )huān bènɡ luàn tiào wán zhuǎn dī tóu( ) ( ) ( )chénɡ shí yǒnɡ ɡǎn tū rán lì kè ( ) ( ) ( ) ( )rén xínɡ dào dǎ liɑnɡ zhào xiànɡ jī( ) ( ) ( )bǎi nònɡ zhǔn bèi jiāo juǎn mì shū( ) ( ) ( ) ( )zá zhì shè jì zhě zhuǎn ɡào ɡāo ěr jī ( )( )( )( )àn zhào cè ɡuò liǎn yí liànɡ qí ɡuài ( )( )( )( )zhù mínɡ dì zhì xué jiā zhuō mí cánɡ ( )( )( )qiāo qiāo duǒshǎn yán yán shi shí ( )( )( )zhuàn lái zhuàn qù xìnɡ qù lì shǐ ( )( )( )pínɡ zhěnɡ tuī dònɡ lǚ xínɡ zhuān mén ( )( )( )( )kǎo chá qín lǐnɡ yí jì chénɡ ɡuǒ ( )( )( )( )zhèn jīnɡ dà kēnɡ wò jìn jì niàn( )( )( )( )yán jiū( )2、按课文内容填空1、公园里有一棵高大的白桦树,树上有三只灰雀:( ),一只( )。它们在树枝间来回跳动,( ),非常( )。列宁每次走到白桦树下,都要停下来,( ),还经常( )。2、这么重的大石头从天上掉下来,力量( )。它应该( )。可它( )?3、、聪明( ),天才( )。4、任何成就( )。5.( ) ,只要肯登攀。( 毛泽东)6. ( )之崛起( ) 。( 周恩来)7.书籍是( )阶梯。 (高尔基) 三、形近字组词耍( ) 杂( ) 推( )究( )要 ( ) 朵( ) 准( )穷( )峰( ) 郊( ) 诚( )纪( )蜂( ) 胶( ) 城( )记( )第三单元词语jīnɡ xīn xī wànɡ yī rán fēi wǔ ( )( )( )( )pīn mìnɡ bēn pǎo dǒu dònɡ yán rè ( )( )( )( )dà jīnɡ shī sè qiān hū wàn huàn ( )( )xún zhǎo chuí tóu sànɡ qì mò fánɡ ( )( )( )jì xù qīnɡ liánɡ liú yì shàn zi( )( )( )( )yóu piào liánɡ shuǎnɡ shì zi xiān zǐ( )( )( )( )bō luó qì wèi xiānɡ tián liánɡ shi( )( )( )( )jiā jǐn yóu liànɡ liànɡ yánɡ shù fēnɡshōu( )( )( )( )cūn zhuānɡ chōnɡ jǐnɡ xiē xī yì méi lí zǐ ( )( )( )( )( )yào shi chèn zhe lǎ bɑ ( )( )( ) wú cǎi bīn fēn xián lái yī shɑnɡ ( ) ( )( )二、填空。1、天对_____, 雨对____,______________ 。山花对海树,______________。秋月白,___________,水绕对_________。雨中山果落, _________________。2、、我们精心地做着,心中充满面了________和_________。风筝做好了,却什么也不像了,我们依然_______,把它叫做“__________”。我们快活地__________,在田野里拼命地________。我们__________,千呼万唤。3、黄黄的叶子像 _________________,扇哪扇哪,扇走了______________。红红的枫叶像_________________,飘哇飘哇,邮来了_______________。菊花仙子得到的颜色就更多了,__________、__________、__________……梨__________,菠萝__________,还有苹果、橘子,好多好多香甜的气味,都躲在小雨滴里呢!秋天的雨,带给大地的是_________________,带给小朋友的是____________________。4、夜书所见 ( ) 代 作者( )萧萧梧叶( ) , ( ) 。( ) , 夜深篱落一灯明。5、九月九日忆山东兄弟 ( )代作者( )( ) , ( ) 。( ) , 遍插茱萸少一人。第四单元词语表Zhēng qí dòu yàn fēn fāng mírén liú xīn( )( )( )Yàn lì sū xǐng shī dù mì qiè guān xi( )( )( )( )( )Jiāo nèng shì yí shìyīng zhǎn shì( )( )( )( )xū yào kūn chóng chuán bō xiū jiàn ( )( )( )( ) zhí wù xué jiā lù xù dà zhì wú lùn( ) ( )( )( )Shì yàn zhǐ dài zhèng shí fēi sàn( ) ( )( )( )jī hū dà gài jiǎn shǎo zǔ lì yáo yuǎn( )( )( )( )( )tuī cè bāo kuò jiǎn chá míshī yán tú( )( )( )( )( )Zhǔn què wúwù què què shíshíchāocháng( )( )( )jì yì lì běn néng bài fǎnɡ yuè dú( )( )( )( )tiáo jié děnɡ dài míng táng làng fèi( )( )( ) ( )qīnɡ xián wán jù suí yì jìnɡ piàn( )( )( ) ( )Kān shǒu ding shí fang dà jìng xìwēi( )( )( )( )Jiǎn dān xiǎn wēijìng jǐ lái jǐqù( )( )( )Wēi shēn gwù( )二、按课文内容填空。1、鲜花朵朵, ( ) ,芬芳迷人。要是我们留心( ) ,就会发现,一天之内,不同的花开放的时间是( ) 。凌晨四点,牵牛花( ) ;五点左右,艳丽的蔷薇( ) ;七点,睡莲( ) ;中午十二点左右,午时花( ) ;下午三点,万寿菊( ) ;傍晚六点,烟草花( ) ;月光花( ) ;夜来香( ) ;昙花却在( )2、原来,植物开花的时间,与( ) 、 ( ) 、 ( )有着密切的关系。3、听说蜜蜂有( )的能力, ( )飞到哪里,它( )可以飞回到原处。我想做个( ) 。4、它们逆风而行,沿途都是一些陌生的景物,它们确确实实地飞回来了。蜜蜂靠的不是( ) ,而是( ) 。5、 《玩出了名堂》中的“小人国”指的是( ) , “居民”指的是( ) , “玩具”指的是( ) 。读了列文虎克的故事,我知道了 。微生物是自然界的重要成员, ( ) 、( ) 和 ( )都是微生物。三、组词。导( )遍( )逢( )佳( )异( )篇( )峰( )住( )亿( )遥( )依( )精( )忆( )摇( )衣( )清( )耍( )杂( )推( )究( )要( ) 朵( )准( )穷( )峰( )郊( )诚( )纪( )蜂( )胶( ) 城( )记( )
展开阅读全文
  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:人教版三年级上册词语表.doc
链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-10029988.html
微传网是一个办公文档、学习资料下载的在线文档分享平台!

网站资源均来自网络,如有侵权,请联系客服删除!

 网站客服QQ:80879498  会员QQ群:727456886

copyright@ 2018-2028 微传网络工作室版权所有

     经营许可证编号:冀ICP备18006529号-1 ,公安局备案号:13028102000124

收起
展开