• / 1
  • 下载费用:10 金币  

拼音 声母 带声调韵母.doc

关 键 词:
拼音 声母 带声调韵母.doc
资源描述:
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y wā á ǎ à ō ó ǒ ò ē é ě è ī í ǐ ì ū ú ǔ ù ǖ ǘ ǚ ǜāi ái ǎi ài ēi éi ěi èi uī uí uǐ uìāo áo ǎo ào ōu óu ǒu òu iū iú iǔ iù iē ié iě iè üē üé üě üè ēr ér ěr èrān án ǎn àn ēn én ěn èn īn ín ǐn ìn ūn ún ǔn ùn ǖn ǘn ǚn ǜnāng áng ǎng àng ēng éng ěng èng īng íng ǐng ìng ōng óng ǒng òngzhī zhí zhǐ zhì chī chí chǐ chì shī shí shǐ shìrī rí rǐ rì zī zí zǐ zì cī cí cǐ cì sī sí sǐ sìyī yí yǐ yì wū wú wǔ wù yū yú yǔ yùyē yé yě yè yuē yué yuě yuè yīn yín yǐn yìnyūn yún yǔn yùn yuān yuán yuǎn yuàn yīng yíng yǐng yìng
展开阅读全文
  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:拼音 声母 带声调韵母.doc
链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-10087903.html
微传网是一个办公文档、学习资料下载的在线文档分享平台!

网站资源均来自网络,如有侵权,请联系客服删除!

 网站客服QQ:80879498  会员QQ群:727456886

copyright@ 2018-2028 微传网络工作室版权所有

     经营许可证编号:冀ICP备18006529号-1 ,公安局备案号:13028102000124

收起
展开