分享
分享赚钱 收藏 举报 版权申诉 / 13

类型安徽省普通高校对口高考 语文试题及答案.doc

 • 上传人:hskm5268
 • 文档编号:6927305
 • 上传时间:2019-04-27
 • 格式:DOC
 • 页数:13
 • 大小:122.50KB
 • 配套讲稿:

  如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

  特殊限制:

  部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

  关 键  词:
  安徽省普通高校对口高考 语文试题及答案.doc
  资源描述:

  1、20 1 1 年安徽省普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试语文试题(本卷满分 150 分,时间 150 分钟)一、单项选择题(下列每卩题四个选项中只有一项符合题意,请将代表该选项的字母填入下表与题号对应处。共 10 卩题,每卩题 3 分,计 30 分)1下列词语中加点字的注音,正确的一项是 ( )A畸( q)形 绮(q )丽 崎(q)岖B剽( pio)窃 瓢泼(pio) 缥(pio)缈C粳( jng)米 硬(yng)朗 梗(gng)概D滂( png)沱 诽谤( bn) 磅(bng) 秤2下列没有错别字的一项是 ( )A天南海北的看花人,依然车水马龙地踊入洛阳城。B石缝间倔强的生命,常使我感动

  2、得潸然泪下。C议论作为一种语言的表达方式,可以开宗明意,可以画龙点睛。D它卑处一隅,像一位决不眩耀、毫无所求的乡间母亲,只知贡献。3对下列词语中加点字的解释,错误的一项是 ( )A倩影(倩:美丽) 迥乎不同(迥:差得远)D惬意(惬:满足) 锲而不舍(锲:刻)C谄媚(谄:奉承) 无与伦比(伦:同类)D佳肴(肴:米饭) 礼尚往来(尚:崇尚)4下列句子成语使用恰当的一项是 ( )A江水的源头为什么总是源远流长,它的流动为什么总是无止无休。B人与生物圈是平衡的,生态链条中的野生动物遭劫,自然界的报复也就比肩接踵。C大熊猫素有国宝之称,它那呆若木鸡的形象博得了全世界的青睐。D青年学人争读时间简史 ,一时

  3、颇有洛阳纸贵之势。真 卷5下列句子没有语病的一项是 ( )A是否具有良好的心理素质,也是高考能否取得好成绩的关键。B难道我们不能肯定这部获奖电视剧没有意义吗?C据中央气象台预报,今天白天到夜间,华北和东北的部分地区将有大暴雨。D因为要提高青年对文学作品的鉴赏能力,因而举办了这次诗歌朗诵会。6将下列句子组成语意连贯的一段文字,排序正确的一项是 ( )游过湘江,他们常躺在烈日照射的沙滩上进行日光浴。他给自己书写了一个条幅:“文明其精神,野蛮其体魄。 ”遇到暴风雨,他们不去躲避,反而在大风大雨中奔跑呼叫,进行风浴和雨浴。每年 5 月到 10 月,毛泽东和几个同学几乎每天都到湘江游泳。毛泽东坚持进行各

  4、种形式的锻炼。他最喜欢游泳,在第一师范上学时,学校前面就是宽阔的湘江。A B D7下列句子标点符号使用正确的一项是 ( )A既要说明自己在做什么,还要说明为什么这样做?B这一带在古代就是一个“少草木,多大沙” (汉书匈奴传 。 )的地方。 “这个主意不坏, ”爷爷温和地说, “我不需要这么大的毯子。 ”D采访记录包括采访人的姓名、职业、采访时间、地点等。8下列关于中国作家作品常识的表述,错误的一项是 ( )A 诗经在秦以前称“诗”或“诗三百” 。B苏轼是豪放词风的代表作家。宝玉、林黛玉是红楼梦所描写的主要人物形象。D 骆驼样子 茶馆是现代著名作家巴金的代表作。9下列关于外国作家作品常识的表述,

  5、错误的一项是 ( )A 钢铁是怎样炼成的的作者是俄国作家离尔基。B “命诚玎贵,爱情价更高”匈牙利诗人裴多菲的诗句。 简爱是英国女作家夏洛蒂勃朗特创作的长篇卩说。D玛蒂尔德是 19 世纪法国作家莫泊桑卩说项链 中的主人公。10.下列关于文学体裁常识表述,正确的一项是 ( )A中国古代诗歌有古体与近体之分。近体诗也称绝句。B元曲,包括杂剧和散曲,散曲包括套数和卩令。情节、主题和环境是卩说的三要素。D词也称长短句,都有词牌名和题目。二、现代文阅读理解题(共 13 卩题,计 40 分)材料 1火山是地球内部 炽热 的融熔状态的岩浆等物 质冲出地表所形成的山:火山爆发是地球最有威力的自然现象之一。火山

  6、活 动一般常在一些不 寻常的地质背景上 发生, 约 80%的地球活火山及其相关的火山活动都在两个板块碰撞,并且其中一个俯冲到另一个下面的地方。俯冲下去的板块,一方面围挤压而造成局部压力增加,一方面其自身也融 为岩浆;这时,上面受到挤压的板块如果出现裂口或有薄弱处,压力极大的岩浆就会从这些地方喷出来,形成火山。另一种情况是在大洋中脊轴上,岩 浆自地幔涌出并向脊的两侧分开,形成新的洋底。这类火山活动实际上都发生在水下。火山是多种多 样的,根据它们的活动情况可以分为死火山、休眠火山和活火山三大类。死火山,指史前曾喷发但有史以来一直未活动过的火山。此 类火山已丧失了活动能力。如我国山西大同火山群在方圆

  7、约 50 平方公里的范围内,分布着 2 个孤立的火山锥,其中狼窝山火山锥高将近 120 米。休眠火山,指有史以来曾经喷发但长期以来处于相对静止状态的火山,此类火山仍具有火山活动能力或尚不能断定其已丧失火山活动能力。如我国白头山天池,曾于 1597 年和1792 年两度喷发,在此之前还有多次活动。目前 虽然没有喷发活动,但山坡上一些深不可测的喷气孔中不断喷出高温气体,可见该火山目前正处于休眠状态。活火山,指尚在活动或周期性喷发的火山。 这类火山正处于活动的旺盛时期。如爪哇岛上的梅拉皮火山,本世纪以来, _间隔_就要持续喷发一个时期。这三种 类型的火山之 间没有严格的界限,休眠火山可以复苏,死火山

  8、也可以复活。过去一直认为意大利的维苏威火山是一个死火山,在火山脚下,人 们建了许岁城镇。公元 79 年,此火山突然爆发,庞贝和赫拉古 农姆两座古城全部毁灭。火山的分布很有 规 律。人们把火山分为四带:环太平洋火山带、大西洋火山带、地中海火山带和东非火山带。 环太平洋火山带包括东西两岸,像我国的台湾岛就在这条火山带上。大西洋火山带中最引人注目的是海底火山爆发和随之而来的火山岛的形成。在那里,有时候你会看到海底火山喷发的奇特景象:数天的时间里,原来一片汪洋处就能生成一座岛屿;新的火山岛由于物质还比较疏松,抵抗不住海浪的冲击,所以经常会像变魔术一般又突然消失了。地中海火山带以火山活动频繁而著称,举世

  9、闰名的维苏威火山就在这条火山带上。非洲大陆的东非大裂谷,也是火山活动十分活跃的地方:两个世界闻名的火山奇观就在这里:一是第二大破火山口恩戈罗火山口,一是尼拉贡戈火山的熔岩湖。非洲第一高峰乞力马扎罗山,第二高冷肯尼巫山,这两座死火山的山顶终年覆盖着白雪,十分美丽。火山虽 然经常给人 类带来巨大的灾害,但也并非一无是处。火山资源的利用也可以带给我们生活的乐趣与便利:一般来说,火山资源主要体现在它的旅游价值、地热利用和火山岩材料方面。火山和地 热是一对孪生兄弟,有火山的地方一般有地热责源:地热能是一种廉价的新能源,同时无污染,因此得到了广泛的应用。现在,全世界有许多国家在利用地热资源口例如冰岛由于地

  10、处火山活动频繁地带,可开发的地热能为 450 亿千瓦时,地 热能年发电量可达 72 亿千瓦对,那里的人民很好地利用了这一资源。其中,雷克雅未克周围的 3 座地热电站为 15万冰岛人提供热水和电力,而整个冰岛有 85%的居民利用地热取暖。地热资源干净卫生,冰岛空气质量大为改善。冰 岛人还利用地热资源进行温室蔬菜花草种植、建立全天侯室外游泳馆、在人行道和停车场下铺设热水管道以加快冬雪融化等。(摘自中国科普网,有删改)11.下列给这则短文所拟的标题,最恰切的一项是(3 分) ( )A什么是火山 B火山断想 C火山 D火山的成因和分布12.依次填人自然段横线处的词语,恰当的一项是(3 分) ( )A每

  11、两三年 B至少两三年C每两、三年 D平均两、三年13.下列不属于自然段中所采用的说明方法的一项是(3 分) ( )A举例子 B列数字 C诠释 D引用14下列对自然段说明顺序的判断,正确的一项是(3 分) ( )A空间顺序 B程序顺序 C由表及里 D由远到近15.下列对自然段中心的归纳,最恰切的一项是(3 分) ( )A火山资源 B火山资源及其利用C地热开发 D地热资源16.下列表述符合义意的一项是(3 分) ( )A有地热的地方都有火山活动 B现在的活火山将来也许会成为休眠火山C维苏威火山是死火山 D因地球板块碰撞而形成的火山都在水下材料 2旷野与城市毕淑敏城市是一粒粒精致的银扣,缀在旷野的黑

  12、绿色大氅上,不分昼夜地熠熠闪光。我所说 的旷野,泛指崇山峻岭,河流海洋,湖泊森林,戈壁荒漠一切人迹罕至保存原始风貌的地方。旷野和城市,从根本上讲,是对立的。人们多以 为和城市相 ,的那个词,是乡村,比如“ 城乡差别”、 “城里人乡下人” 。其实乡村不过是城市发育的低级阶段,再简陋的乡村,也是城市的一脉兄长。惟有旷 野与城市永无声息地 着。城市侵袭了旷野昔日的领地,驱散了旷野原有的驻民,破坏了旷野古老的风景,越来越多地以井然有序的繁华,取代我行我素的自然风光。城市是人 类所有伟 大发明的需求地,展 览厅,比赛场,评判台。如果有一双慧眼从宇宙观看夜晚的地球,他一定被城市不灭的光芒所震撼。旷野是舒缓

  13、的,城市是激烈的。旷野是宁静的,城市喧嚣不已:旷野对万物具有强大的包容性,城市几乎是人的一统天下人们为 了从一个城市,越来越快地到达另一个城市, 了各种各样的交通工具。人们用最先进的通讯手段联结一座座城市,使整个地球成为无所不包的网络。可以说,人们离开广义上的城市已无法生存。我 读过一则登山报道,一位成功地攀上了珠穆朗玛 峰的勇敢者,在返回营8地的途中,遭遇暴风雪,被因,且无法 营救。人 们只能通过卫星,接通了他与家人的无线电话。冰暴中,他与遥距万里的城市内的妻子,讨论即将出生的孩子的姓名,飓风为诀别的谈话伴奏。几卩时后,电话再次接通主峰,回答城市呼 唤的是旷野永恒的沉默。我以为这 凄壮的一幕

  14、,具有几分城市和 旷野的象征,城市是人们用智慧和心血,勇气和时间,一代又一代堆积起来的庞然大物,在城市里,到处是文明的痕迹,以至于后来的人们,几乎以 为自己被甲执 兵,无 坚不摧。但在城市以外的广袤大地,旷野无声地 统治着苍穹,傲 视人寰。人们把城市像巨 钉 一样楔入旷野,并以此 为据点,顽强地繁衍着后代,创造出溢光流彩的文明。旷 野在最初,漠然置之,甚至是温文 尔雅地接受着。但旷野一旦反扑,人就一筹莫展了。尼雅古城、庞贝古城一系列历史上辉煌的城郭名字,湮灭在大地的皱 褶里。人们建造了越来越多越来越大的城市以满足种种需要,旷野日益退11缩着。但人 们不应忽略旷野,漠视旷野,而要 寻觅出与其相

  15、亲相守的最佳间隙。善待旷野就是善待人类自身。要知道,人类永远不可能以城市战胜旷野, 旷野是大自然的肌肤。皮之不存,毛将焉附?!12(选自中国文学网)17.依次填人自然段空格里的词语,恰当的一项是(3 分) ( )A对峙对应发明 B对峙对应发现C对应对峙发明 D对应对峙发现18.下列关于自然段划线部分复句关系的判断,正确的一项是(3 分) ( )A条件关系 B因果关系 C转折关系 D并列关系19.下列不是比喻句的一项是(3 分) ( )A乡村不进是城市发育的低级阶段B (城市)缀在旷野的黑绿色大氅上C人们把城市像巨钉一样楔人旷野D旷野是大自然的肌肤20.下列表述符合文意的一项是(3 分) ( )

  16、A人们离开城市无法生活B城市象征着文明C攀登珠穆朗玛峰的勇敢者通过电话获得营救D庞贝古城的毁灭是因为城市过于向旷野扩展21.下列是文中的句子,最能体现本文主旨的一项是(3 分) ( )A旷野和城市是对立的 B旷野无声地统治着苍穹,傲视人寰C不应忽略旷野,漠视旷野 D善待旷野就是善待人类自身22.本文的标题是“旷野和城市” ,而自然段写到“乡村” ,为什么?(3 分)_23.解释末段“皮之不存,毛将焉附”两句的本义,并指出它在文中的含义。(4 分)本义:_文中含义:_三、文言文阅读理解题(共 5 卩题,计 20 分)廉颇蔺相如列传(节选)赵惠文王时,得楚和氏璧。秦昭王闻之,使人遗赵王书,愿以十五

  17、城请易壁。赵王与大将军廉颇诸大臣谋:欲予秦,秦城恐不可得,徒见欺;欲勿予,即患秦兵之来。计未定,求人可使报秦者,未得。宦者令缪贤曰:“臣舍人蔺相如可使。 ”王问:“何以知之?”对曰:“臣尝有罪,窃计欲亡走燕。臣舍人相如止臣曰:君何以知燕王?臣语曰,臣尝从大王与燕王会境上,燕王私握臣手曰, 愿结友 ,以此知之,故欲往。相如谓臣曰:夫赵强而燕弱,而君幸于赵王,故燕王欲结于君。今君乃亡赵走燕,燕畏赵,其势必不敢留君,而束君归赵矣。君不如肉袒伏斧质请罪,则幸得脱矣。 臣从其计,大王亦幸赦臣。臣窃以为其人勇士,有智谋,宜可使。 ”于是王召见,问蔺相如曰:“秦王以十五城请易寡人之璧,可予不?”相如曰:“秦

  18、强而赵弱,不可不许。 ”王曰:“取吾璧,不予我城,奈何?”相如曰:“秦以城求璧而赵不许,曲在赵;赵予璧而秦不予赵城,曲在秦。均之二策,宁许以负秦曲。 ”王曰:“谁可使者?”相如曰:“王必无人,臣愿奉璧往使:城入赵而璧留秦;城不入,臣请完璧归赵。 ”赵王于是遂遣相如奉璧西入秦。秦王坐章台见相如。相如奉璧奏秦王。秦王大喜,传以示荚人及左右,左右皆呼万岁。相如视秦王无意偿赵城,乃前曰:“璧有瑕,请指示王。 ”王授璧。相如因持璧却主,倚柱,怒发上冲冠,谓秦王曰:“大王欲得璧,使人发书至赵王,赵王悉召群臣议,皆曰:秦贪,负其强,以空言求壁,偿城恐不可得。议不欲予秦璧。臣以为布衣之交尚不相欺,况大国乎?且

  19、以一璧之故逆强秦之欢,不可口于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。何者?严大国之威以修敬也。今臣至,大王见臣列观,礼节甚倨,得璧,传之荚人,以戏弄臣。臣现大王无意偿赵王城邑,故臣复取壁。大王必欲急臣,臣头今与璧俱碎于柱矣!”相如持其璧睨柱,欲以击柱。秦王恐其破璧,乃辞谢,固请,召有司案图,指从此以往十五都予赵。24.下列对句中通假字的判断,错误的一项是(3 分) ( )A肉袒伏斧质请罪(“质”通“额” ) B可予不?(“不”通“否”)C王授壁(“授”通“受” ) D召有司案图(“案”通“按” )25.下列句中加点词均属词类活用,用法不同于其它三项的一项是(3 分) ( )A遂遣相如奉壁西人

  20、秦 B宁许以负秦曲C臣舍人相如止臣日 D秦王恐其破璧26.下列对句中加点部分的解释,错误的一项是(3 分) ( )A臣窃以为其人勇士(以为:认为,以为)B左右皆呼万岁(左右:左右的人,指侍从人员)C壁有瑕,请指示王(指示:指给看)D于是赵王乃斋戒五日(于是:在这里)27.下列对所用句式类型的判断,错误的一项是(3 分) ( )A求人可使报秦者(定语后置) B君何以知燕王(介词宾语前置)C而君幸于赵王(判断句) D传以示美人及左右(省略句)28.把下列句子翻译成现代汉语。 (8 分)(l)使人遗赵王书。译文:_(2)窃计欲亡走燕。泽义:_(3)相女口因持壁却立。译文:_(4)大王见臣列观,礼节甚

  21、倨。译文:_四、写作题(共 2 卩题,计 60 分)29.根据下面材料,拟写一则海报。 (10 分)2011 年 5 月 18 日下午 2:30-4:30,德山职业中学特邀 XX 省知名企业XX 公司 xxx 总经理在该中学报告厅作题为“现代企业文化与应用型人才培养”的学术报告。该报告分三部分:第一,现代企业文化的内涵与特征;第二,现代企业对应用型人才的要求;第三,职业教育与应用型人才的培养。该报告曾在许多大中专院校巡回演讲,有人认为,报告切合实际,把握住了当前职业教育的发展方向;也有人认为,报告过于理论化。请你替德山职业中学教务处拟写一则规范的海报,让更多的师生参加报告会。30.根据下面材料

  22、,按要求作文。 (50 分)近年来,重视传统美德的呼声渐高。据报道,最近有一些中学组织学生给家里的长辈洗脚以表孝心和感恩之情,这种做法引起了社会的关注,也引发了争议。对此,你有何看法?有何感受?联想到什么?请以“给长辈洗脚”为话题,写一篇文章。文体自选;题目自拟;不少于700 字。题目:_语文试题答案一、单项选择题:15 BDDA 610 ACDAB二、现代文阅读理解题:11-16 CADABB 17-21 CBABD22进一步明确“城市”概念的内涵,作必要的交代。(答案合理即可酌情给分。 )23.本义:皮没有了,毛长在哪里?文中含义:旷野是城市存在的基础,旷野消失了,城市也无法存在。三、文言

  23、文阅读理解题:2427 CADC28.派人给赵王送书信。考点主要有:遗,送给;书,书信。私下里打算逃跑到燕国。考点主要有:窃,私下里;亡走,逃跑。相如于是拿着璧后退,站立。考点主要有:因,于是;却,后退。大王在一般的宫殿里接见我,礼节非常傲慢。考点主要有:列观,一般的宫殿;倨,傲慢。四、写作题:29.格式 5 分。写出标题且位置正确,1 分;标题用大字突出,1 分。正文海报为了加强应用型人才培养,幸我校师生对现代企业文化的了解,学校特邀省知名企业公司总经理作题为“现代企业文化与应用型人才培养”的学术报告。时间:2011 年 5 月 18 日下午 2:304:30地点:报告厅此报告已在许多大中专院校巡回演讲,反响强烈。内容精彩,机会难得,希望广大师生积极参加!德山职业中学教务处2011 年 5 月 16 日开关空两格,1 分。落款署名位置正确(只写“教务处”也可) ,1 分。落款日期合理,书写规范,且位置正确,1 分。正文内容 5 分。30.等级评定参考基础等级 45 分 一等(4537)二等(3628)三等(27-18)四等(17-1)发展等级 5 分 深刻透彻 内容丰富 有创新 有文采每 3 个错别字扣 1 分,扣满 5 分为止。不足 700 字,每少 50 字扣 1 分;不足 300 字,按四等作文评分。

  展开阅读全文
  提示  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
  关于本文
  本文标题:安徽省普通高校对口高考 语文试题及答案.doc
  链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-6927305.html
  关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

  微传网用户QQ群:732276833  微博官方号:微传网官方   知乎号:微传网

  Copyright© 2025 微传网 weizhuannet.com 网站版权所有世界地图

  经营许可证编号:粤ICP备2021046453号   营业执照商标

  1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png


  收起
  展开