• / 5
  • 下载费用:10 金币  

小学四年级语文上册看拼音写汉字.doc

关 键 词:
小学四年级语文上册看拼音写汉字.doc
资源描述:
1 / 5 人教版小学四年级语文上册看拼音写汉字第一单元kuān kuò bó wù lǒnɡ zhào fèi ténɡ bēn ténɡ ɡuī lǜ yī jiù màn tiān juǎn dì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ruò yǐn ruò xiàn ánɡ shǒu dōnɡ wànɡ fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ shuǐ tiān xiānɡ jiē qí tóu bìnɡ jìn( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hénɡ ɡuàn jiānɡ miàn bái mánɡ mánɡ shù shāo jìnɡ jì fènɡ xì zhào yào càn làn( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )zhú ɡān huī fù róng shù shén lái zhī bǐ chàn dòng shà shí fǎn chā huā huì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zhǎng cháo zhèn jìng lí huáng zǐ tán sè bǎi hé sè pú tao huī qié zi zǐ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )jīn càn càn xiào yíng yíng rén shēng dǐng fèi shān bēng dì liè bú róng zhì yí( ) ( ) ( )( ) ( )shén mì mò cè qiān zī bǎi tài rén jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá huǎng huǎng hū hū( )( ) ( ) ( ) ( )lián lián fēi pù tāo tāo jiāng shuǐ yù yù cāng cāng juān juān xì li ú ( )( ) ( ) ( )第二单元jūn yún chónɡ dié yè bǐnɡ hén jì kòng xì chù jiǎo zhú jiàn xiū xiǎnɡ zhù zhái( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )yǐn bì shèn zhònɡ yǐn cánɡ xuǎn zé zhù zhǐ dònɡ xué róu ruò sōu suǒ qīnɡ xié pínɡ tǎn( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )kuān chǎnɡ yǐn rén zhù yì háo bù kě xī suí yù ér ān bā tǔ jiāo lóng shèn zhòng níng jìng( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )jìng mì háo fàng wú liáo ǒu rán zhǎn xīn piāo yí qīng yì zī liào zhèng jù kǎo zhèng( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )gǔ wǔ qǐ yuán zhāo kāi jiǎ shuō zhèn dòng zuò wò bú ān xiāo mó shí guāng ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) bú kě sī yì wǎng fèi xīn jī hào rú yān hǎi jīng shén dà zhèn2 / 5 ( )( ) ( ) ( )第三单元yánɡ yì yǔn xǔ wéi qiánɡ lónɡ dōnɡ ɡū dú xùn chì fù ɡài nínɡ shì lěnɡ kù( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) yú kuài chāi chú shènɡ xià fá mù ɡào shì pái huǒ là là méi yóu dēnɡ pān tán( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )xiān huā shènɡ kāi lǜ shù chénɡ yīn xiān ɡuǒ piāo xiānɡ kuánɡ fēnɡ dà zuò( ) ( ) ( ) ( )xuě huā fēi wǔ cǎo cuì huā kāi kuáng fèi ní nìng qiāng diào diān liang lián yǐ ( ) ( )( )( )( )( )( )shǔ yú zhǔ zǎi táo qì fǎn kàng qū rǔ chéng jì qī cǎn cí ài xīn kǔ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yǐn háng dà jiào màn tiáo sī lǐ zì yóu zì zài shēng qì bó bó rú yuàn rú sù chèn qī bú bèi( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )第四单元ɡāo ào zhènɡ zhònɡ jīnɡ jù zī wèi tǎnɡ ruò shì hòu pí qì zé bèi lín jìn ( )( )( )( )( )( )( )( )( ) jú cù bù ān háo bù xiānɡ rànɡ yí rì sān cān cōnɡ rónɡ bú pò yánɡ chánɡ ér qù jìn zhí( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )kōnɡ kōnɡ rú yě ɡònɡ yǎnɡ bù zhōu bù shènɡ qí fán jià zi shí zú bǐnɡ xī nínɡ shì( )( ) ( ) ( ) ( )xìnɡ ɡé rèn pínɡ tān wán ɡǎo zhǐ méi huā diē dǎo kāi pì biàn huà duō duān( )( )( )( )( )( )( )( ) zhīshé huā luò liǎn jiá bǐ cǐ tiě qiāo shù chà yì wù mù jiàng mù ǒu biǎo qíng( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( )lèng zhù zhuài zhù wēn róu sā huǎng mó zhàng xiào xī xī xìng chōng chōng máo róng róng( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )kū zhī bài yè qín qín kěn kěn kě lián bā bā bèng bèng tiào tiào chà yì mài zi( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )第五单元3 / 5 pán xuán chénɡ zhuān chénɡ qiánɡ tún bīnɡ bǎo lěi dǎ zhànɡ hū yìnɡ jiān bǎnɡ zhì huì( )( ) ( )( )( )( )( )( )( ) nínɡ jié qì pò xiónɡ wěi zhù zi jiàn zhù ɡōnɡ diàn cōnɡ yù yǎn yìnɡ zhū hónɡ( )( ) ( )( )( )( )( )( )( ) dī’àn diāo kè shī zi chánɡ lánɡ jīn bì huī huánɡ shén qīnɡ qì shuǎnɡ dǒu qiào( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )yǐn yǐn yuē yuē zī tài bù yī fó xiānɡ ɡé sǒng lì huà fǎng duān xiáng yún chèn( ) ( )( ) ( )( )( )( )pèi hé diāo sù qì gài jiā yù guān yuǎn tiào niǎo kàn tǒng shuài yíhéyuán jǔ shì wú shuāng( )( )( )( )( )( )( )( )( )xiǎng yù shì jiè shēn cái kuí wǔ shén tài zì ruò jiǔ jīng shā chǎng shū sǐ pīn bó( ) ( ) ( ) ( ) ( )nán zhēng běi zhàn suǒ xiàng pī mí yuè yuè yù shì ruò yǒu suǒ sī( ) ( ) ( ) ( )第六单元jiàn ɡé lǎn duò sú yǔ pínɡ hénɡ lián jié ɡuì shù kuà yuè hǎi xiá cānɡ bái( )( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )hónɡ rùn yí zhí xìnɡ yùn tái wān xí jī qī dài kōnɡ kuànɡ qīnɡ bō yànɡ yànɡ( )( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )zàn tínɡ shān hónɡ bào fā lǐ suǒ dānɡ rán pínɡ ān wú shì ɡǔ ròu tónɡ bāo xǐ yuè( ) ( )( )( ) ( )( )xuè mài qīn qínɡ tū rú qí lái tán hé rónɡ yì rén yǐng chuò chuò huǎng rán dà wù( ) ( ) ( ) ( )( )qiǎn zé diāo líng lì hài lián mǐn dīng níng zhǔ fù huái bào bēi āi shī rùn( )( )( )( ) ( ) ( )( )( )( )xié tiáo yǒu xù háo táo dà kū( )( )( ) 第七单元bó fù mó fàn xún jǐnɡ chǎo rǎnɡ chénɡ chǔ bào fù4 / 5 xiōnɡ huái hè cǎi tuī jiàn yǎn lián shān diàoɡuī fàn zào rè rónɡ qià huánɡ hūn kè tīnɡ dì ɡuó zhǔ yì dēnɡ hónɡ jiǔ lǜ rè nào fēi fánfēnɡ hé rì lì yào wǔ yánɡ wēi dé yì yánɡ yánɡ Zhèn xīnɡ zhōnɡ huá qū shǐ jué qǐ yǘ huī yùn hán luó jì mào mèi shū yuǎn cǎi fǎng jì mò fēn xī Piāo piāo rán kēng qiāng yǒu lì jīn pí lì jìn xíng dān yǐng zhī hé mù xiāng chù huàn nàn yǚ gòngshòu yì fēi qiǎn nián shào qì shèng nián yǜ gǔ xīxǐ shù qiè yì fǎn bó diàn huà hào mǎ第八单元ɡǎi ɡuān chénɡ dù jì tuō lián xì kǒnɡ lónɡ yī lài huàn xiǎnɡ xiōnɡ měnɡ ɡē zi miáo huì zhé xué jiāmǐn jié yuán zǐ hé xínɡ tài ɡè yì qīnɡ yínɡ dònɡ cháhū fēnɡ huàn yǔ ɡuī ɡēn dào dǐ yīn tè wǎnɡ底)xīn xǐ ruò kuánɡ chū hū yì liào nónɡ ɡēnɡ shè huìténɡ yún jià wù chénɡ kònɡ diàn huà shù jǜ qīng sōng pēng tiáo pēng chǎo yǜ yuē zōng hé pàn duàn 5 / 5 chí dùn lì rú shāi xuǎn fú shè táo tài táng niào bìng yuǎn yáng chuan bó yòng wǔ zhī dì měi wèi jiā yáo yuè ěr cāng kù chǔ cún shì fàn tí gong yán jiǎ
展开阅读全文
  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:小学四年级语文上册看拼音写汉字.doc
链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-9783567.html
微传网是一个办公文档、学习资料下载的在线文档分享平台!

网站资源均来自网络,如有侵权,请联系客服删除!

 网站客服QQ:80879498  会员QQ群:727456886

copyright@ 2018-2028 微传网络工作室版权所有

     经营许可证编号:冀ICP备18006529号-1 ,公安局备案号:13028102000124

收起
展开