• / 5
  • 下载费用:10 金币  

小学四年级语文上册看拼音写汉字.doc

关 键 词:
小学四年级语文上册看拼音写汉字.doc
资源描述:
1 / 5 人教版小学四年级语文上册看拼音写汉字第一单元kuān kuò bó wù lǒnɡ zhào fèi ténɡ bēn ténɡ ɡuī lǜ yī jiù màn tiān juǎn dì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ruò yǐn ruò xiàn ánɡ shǒu dōnɡ wànɡ fēnɡ pínɡ lànɡ jìnɡ shuǐ tiān xiānɡ jiē qí tóu bìnɡ jìn( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hénɡ ɡuàn jiānɡ miàn bái mánɡ mánɡ shù shāo jìnɡ jì fènɡ xì zhào yào càn làn( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )zhú ɡān huī fù róng shù shén lái zhī bǐ chàn dòng shà shí fǎn chā huā huì( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zhǎng cháo zhèn jìng lí huáng zǐ tán sè bǎi hé sè pú tao huī qié zi zǐ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )jīn càn càn xiào yíng yíng rén shēng dǐng fèi shān bēng dì liè bú róng zhì yí( ) ( ) ( )( ) ( )shén mì mò cè qiān zī bǎi tài rén jì hǎn zhì yìng jiē bù xiá huǎng huǎng hū hū( )( ) ( ) ( ) ( )lián lián fēi pù tāo tāo jiāng shuǐ yù yù cāng cāng juān juān xì li ú ( )( ) ( ) ( )第二单元jūn yún chónɡ dié yè bǐnɡ hén jì kòng xì chù jiǎo zhú jiàn xiū xiǎnɡ zhù zhái( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )yǐn bì shèn zhònɡ yǐn cánɡ xuǎn zé zhù zhǐ dònɡ xué róu ruò sōu suǒ qīnɡ xié pínɡ tǎn( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )kuān chǎnɡ yǐn rén zhù yì háo bù kě xī suí yù ér ān bā tǔ jiāo lóng shèn zhòng níng jìng( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )jìng mì háo fàng wú liáo ǒu rán zhǎn xīn piāo yí qīng yì zī liào zhèng jù kǎo zhèng( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )gǔ wǔ qǐ yuán zhāo kāi jiǎ shuō zhèn dòng zuò wò bú ān xiāo mó shí guāng ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) bú kě sī yì wǎng fèi xīn jī hào rú yān hǎi jīng shén dà zhèn2 / 5 ( )( ) ( ) ( )第三单元yánɡ yì yǔn xǔ wéi qiánɡ lónɡ dōnɡ ɡū dú xùn chì fù ɡài nínɡ shì lěnɡ kù( )( )( ) ( ) ( )( ) ( ) (
展开阅读全文
  微传网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:小学四年级语文上册看拼音写汉字.doc
链接地址:https://www.weizhuannet.com/p-9783567.html
微传网是一个办公文档、学习资料下载的在线文档分享平台!

微传网博客

网站资源均来自网络,如有侵权,请联系客服删除!

 网站客服QQ:80879498  会员QQ群:727456886

copyright@ 2018-2028 微传网络工作室版权所有

     经营许可证编号:冀ICP备18006529号-1 ,公安局备案号:13028102000124

收起
展开